Algemene Voorwaarden

Privacy Policy Blue Forest Trading Company
Algemeen
Gebruik van NAW Gegevens
Cookies
Overige


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Blue Forest Trading Company
1. Toepasselijkheid
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
3. Prijzen.
4. Betaling
5. Levering en leveringstijd.
6. Ruilen en herroepingsrecht
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Garantie en aansprakelijkheid
9. Overmacht
10. Intellectuele eigendom.
11. Persoonsgegevens.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
13. Links
14. Uw rechten


Privacy Policy Blue Forest Trading Company

Algemeen
Blue Forest Trading Company respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Blue Forest Trading Company zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


Gebruik van NAW Gegevens
Blue Forest Trading Company gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Om het winkelen bij
Blue Forest Trading Company zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
In uw
Blue Forest Trading Company account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Blue Forest Trading Company gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.


Overige
Blue Forest Trading Company verkoopt uw gegevens niet. Blue Forest Trading Company zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Blue Forest Trading Company. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Blue Forest Trading Company

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Blue Forest Trading Company en op alle met Blue Forest Trading Company aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door
Blue Forest Trading Company ingestemd is.
1.5 Onder "Koper" en/of "Opdrachtgever" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met
Blue Forest Trading Company in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6
Blue Forest Trading Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van
Blue Forest Trading Company en/of het plaatsen van een bestelling op welke wijze dan ook, aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Identiteit en vestiging
Blue Forest Trading Company:
Vestigingsadres: Sneek


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar, of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.3 Koper en
Blue Forest Trading Company komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.2 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Blue Forest Trading Company zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
Blue Forest Trading Company garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die
Blue Forest Trading Company in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.4 Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven / overeengekomen.

3.5 Als er gewerkt wordt op locatie zijn de reiskosten voor Koper / Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De reiskosten bedragen standaard Ä0,50 excl. BTW per gereden kilometer.

3.6 Het overeengekomen uurtarief gaat in op moment van vertrek vanaf vestigingslocatie van Blue Forest Trading Company tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


4. Betaling.
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, iDeal, PayPal of per bankoeverschrijving.
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Blue Forest Trading Company kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Blue Forest Trading Company.
4.2 In het geval door
Blue Forest Trading Company een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die
Blue Forest Trading Company als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is
Blue Forest Trading Company bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.6 De standaard betalingstermijn is zeven (7) dagen. Als na deze termijn het factuur bedrag (nog) niet is voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt 8% van de aankoopsom in rekening gebracht als vergoeding voor o.a. administratiekosten en kosten die gemaakt zijn voor het inpakken en klaarzetten van de producten. Deze 8% van de aankoopsom dient binnen zeven (7) dagen te worden voldaan. Als het speciaal voor u bestelde producten betreft welke de Koper wil annuleren, moet toch altijd de volledige koopsom worden voldaan + 8% als er niet wordt voldaan aan de betalingstermijn.


5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft
Blue Forest Trading Company ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden (mids voorradig). Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Blue Forest Trading Company kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.6. Er is geen verzendtarief voor alle bestellingen in Nederland (Gratis Verzending) tenzij anders aangegeven of overeengekomen. Alle verzendingen worden verzonden met PostNL en†PostNL Pakketservice. Bezorging binnen 1 werkdagen.
5.7. Bestelling worden over de gehele wereld verzonden; vraag naar de verzendkosten.


6. Ruilen en herroepingsrecht.
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die:
* tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;

* (speciaal) bestelde artikelen;
* duidelijk persoonlijk van aard zijn;
* door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* snel kunnen bederven of verouderen;
* waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt
Blue Forest Trading Company zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.


7. Eigendomsvoorbehoud.
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.


8. Garantie en aansprakelijkheid.
8.1
Blue Forest Trading Company garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3
Blue Forest Trading Company is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Blue Forest Trading Company. Blue Forest Trading Company is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.4 Indien
Blue Forest Trading Company, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van
Blue Forest Trading Company of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.6 De Koper is gehouden
Blue Forest Trading Company te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Blue Forest Trading Company mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan
Blue Forest Trading Company te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Blue Forest Trading Company zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.


9. Overmacht.
9.1 In geval van overmacht is
Blue Forest Trading Company niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Intellectuele eigendom.
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij
Blue Forest Trading Company, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


11. Persoonsgegevens.
11.1
Blue Forest Trading Company zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Blue Forest Trading Company neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


13. Links.
13.1 De site van
Blue Forest Trading Company kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Blue Forest Trading Company geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


14. Uw rechten.
14.1 U kunt altijd aan
Blue Forest Trading Company vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Blue Forest Trading Company vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Blue Forest Trading Company zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Blue Forest Trading Company hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.